شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

خدمات عمومی

خدمات اداری

نگهبانی – نامه رسانی – تلفنچی