۱۳۹۹

گزارش به مجمع عادی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تاریخ تهیه : خرداد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹
گزارش

۱۳۹۸

گزارش سالانه به مجمع عمومی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تاریخ تهیه : خرداد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹

۱۳۹۸

رزومه

رزومه کاری شرکت خدمات فنی فولاد یزد  

۱۳۹۷

گزارش سالانه به مجمع عمومی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  

۱۳۹۶

گزارش سالانه به مجمع عمومی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  

۱۳۹۵

گزارش سالانه به مجمع عمومی

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹