آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع سالیانه شرکت در تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.